Over

Leidraad in mijn artistieke ontwikkeling is een fascinatie voor personen en fenomenen die machtsstructuren bevragen. Mijn werk is een langetermijnonderzoek naar individuele en collectieve alternatieven voor bestaande systemen, denkramen en hiërarchieën. Op welk terrein ik mij ook begeef, als kunstenaar ben ik altijd op zoek naar de vrije ruimte binnen de dominante cultuur van het moment. Ik belicht dat wat zich in de voorhoede afspeelt. Veel van mijn projecten krijgen vorm via het verzamelen en cureren van materialen en methoden, ideeën en werken, denkers en kunstenaars, en hebben een even conceptueel als hands-on kritisch en soms activistisch karakter.

Dit bracht me bij de commons en leidde tot de oprichting van het ecologische community-art project I can change the world with my two hands in 2011, en ontwikkelt zich nu tot een bredere beschouwing van het historische belang van de commons gefocust op hun betekenis voor het huidige tijdsgewricht.
In de commons-filosofie is toegang tot natuurlijke hulpbronnen een publiek goed dat niet mag worden gekapitaliseerd. Ging het in het verleden bij de commons om gemeenschappelijke gebruiksrechten inzake publieke gronden en watervoorraden, momenteel staat vooral een veilig leefklimaat op het spel, terwijl de astronomische ruimte in termen van kolonisatie het nieuwe wingebied is geworden. Bij de commons gaat het juist om het dekoloniseren van de aarde en ruimte.